Reacties bewoners op het Verkeersplan tijdens de bewonersvergadering van 13 oktober

Op woensdagavond 13 oktober j.l. heeft voor de tweede maal, op initiatief van de wijkraad,
een bewonersavond plaatsgevonden over het voorstel verkeersmaatregelen Leidsebuurt.
Bewoners konden tijdens de bijeenkomst alsook online, of via mail hun reactie geven op het
verkeersplan.

Doel verkeersplan

Het verkeersplan is een voorstel voor een alternatieve verkeerscirculatie om de
verkeersveiligheid en de doorstroming in de Leidsebuurt te verbeteren. In opdracht van de
gemeente heeft BVA verkeersadviezen een voorstel gemaakt om de circulatie in de
Leidsebuurt logischer in te delen.

Reactie op het verkeersplan

Er zijn via de mail, chat en de bewonersavond meerdere punten vanuit de bewoners
aangedragen die nader onderzocht moeten worden. Samengevat betroffen deze punten:

 1. Veilige (fysieke) oversteek op Jan van Nieuwenhuizenstraat
 2. Eerste twee blokken op de de Clerqstraat (vanaf Leidseplein) ongewijzigd laten (dus
  niet omdraaien van rijrichting)
 3. Brouwerstraat of andere oost/west straat 1 richting van westerstraat tot Leidsevaart
 4. Situatie rondom Veenpolderstraat in relatie tot verkeersstroom inrichting Waldeck
  Pyrmontstraat/Eendrachtsraat/Assendelverstraat en dan ook de inrichting
  Boterstraat (eveneens i.r.t. Veenpolderstraat)
 5. Rechtsaf slaan vanaf Westerstraat naar Westergracht behouden
 6. Tijdelijk mogelijk maken linksaf vanaf Brouwersvaart op Zijlsingel (totdat
  Raaksbruggen zijn uitgevoerd)

Deze punten zullen door BVA nader onderzocht en uitgewerkt gaan worden in een nieuwe
versie die naar verwachting eind november 2021 gereed is.

Vervolgprocedure

Stap 1: De gesignaleerde (knel)punten worden door BVA uitgewerkt en het aangepaste plan
wordt richting de gemeente gestuurd voor afstemming en accordering vanuit de
veiligheidsdiensten (politie, ambulances, etc…).
Stap 2: De gemeente werkt het plan vervolgens verder uit volgens de officiële procedure, en
stelt een verkeersbesluit op. Via de officiële weg wordt het verkeersbesluit gepubliceerd en
geldt de reguliere en formele inspraakprocedure met de mogelijkheid om bezwaar aan te
tekenen.
Stap 3: Na de formele inspraakprocedure kan, indien de bezwaren ongegrond zijn/verholpen
zijn, het verkeersbesluit worden vastgesteld en kan de gemeente over gaan tot uitvoering.
Indien op één van de bovenstaande stappen geen consensus wordt bereikt dan zal het plan
zuiver en alleen een advies blijven en niet lijden tot uitvoering. Een opiniepeiling kent geen
formele status en komt te vervallen.

Tot slot wil de wijkraad (wellicht ten overvloede, maar voor de volledigheid) nogmaals
benadrukken dat de gemeente gebiedseigenaar is en daarmee besluitvormer. Er wordt door
BVA alleen een advies aan de gemeente gegeven. De wijkraad is een tussenpersoon tussen
van overheid en bewoners en geldt als:

 • Aanspreekpunt voor bewoners en overheden
 • Intermediair tussen bewoners en overheid
 • De wijkraad kan adviseren, verbinden en informeren

Indien u na aanleiding van deze berichtgeving nog vragen en/of opmerking heeft kunt u zich
richten tot: Verkeer@Leidsebuurt.nl