Verkeersplan Leidsebuurt

Op initiatief van bewoners heeft de wijkraad Leidsebuurt het bureau BVA verkeersadviezen opdracht gegeven een verkeersplan voor de Leidsebuurt te maken.

Problemen en oplossingen

De concrete problemen waarvoor het verkeersplan een oplossing biedt zijn onder meer:

  • Als je op de rijweg loopt, is het niet altijd meteen duidelijk waar de auto’s vandaan kunnen komen, omdat de verkeersstromen niet logisch en eenduidig zijn. Sommige straten zijn tweerichtingsverkeer, sommige eenrichtingsverkeer en in sommige straten wordt de richting onderbroken en andersom gezet.
  • Sommige straten zijn ingericht als woonerf maar zijn het niet en aan sommige woonerven kun je niet zien dat ze dat zijn.
  • Het eenrichtingsgebod wordt in veel straten veelvuldig genegeerd. Die situatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door van het ontbreken van een eenrichtingsregime op aansluitende wegen.
  • Als de slagbomen bij de spoorovergang op de Westergracht dicht zijn, ontstaan lange wachttijden op de Westerstraat door de wachtrij op de Westergracht. Het wachtende verkeer op de Westerstraat blokkeert hierbij de doorgang van het fietsverkeer.

Na een onderzoek is BVA Verkeersadviezen met een plan gekomen om verreweg de meeste straten eenrichtingsverkeer te maken. Dit plan is inmiddels bekeken door verkeersdeskundigen van de gemeente Haarlem.

Voorgelegd aan de bewoners

  • In maart 2021 zijn de bewoners betrokken om na te gaan of er voldoende draagvlak voor dit plan is en of er nog verbeterpunten zijn. Tijdens een online bewonersvergadering op 15 maart is het verkeersplan besproken en kwamen er verbeterpunten naar voren.
  • Een aangepaste versie van het plan is gepresenteerd tijdens de bewonersvergadering van 13 oktober 2021. Reacties van de bewoners werden verzameld en samengevat.

Deze punten zullen door BVA nader onderzocht en uitgewerkt gaan worden in een nieuwe
versie die naar verwachting eind november 2021 gereed is.

Vervolgprocedure

  • Stap 1: De gesignaleerde (knel)punten worden door BVA uitgewerkt en het aangepaste plan wordt richting de gemeente gestuurd voor afstemming en accordering vanuit de veiligheidsdiensten (politie, ambulances, etc…).
  • Stap 2: De gemeente werkt het plan vervolgens verder uit volgens de officiële procedure, en stelt een verkeersbesluit op. Via de officiële weg wordt het verkeersbesluit gepubliceerd en geldt de reguliere en formele inspraakprocedure met de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.
  • Stap 3: Na de formele inspraakprocedure kan, indien de bezwaren ongegrond zijn/verholpen zijn, het verkeersbesluit worden vastgesteld en kan de gemeente over gaan tot uitvoering. Indien op één van de bovenstaande stappen geen consensus wordt bereikt dan zal het plan zuiver en alleen een advies blijven en niet lijden tot uitvoering. Een opiniepeiling kent geen formele status en komt te vervallen.