Ontwikkelvisie Zuidwest

De gemeenteraad heeft acht ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuidwest ligt de zogeheten ontwikkelzone Zuidwest. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Definitieve visie

Voor de ontwikkelzone Zuidwest ontwikkelt de bedrijvenzone in het Houtvaartkwartier zich tot een nieuw en volwaardig deel van de wijk. Deze transformatie is begonnen met de bouw van woningen in het project Plaza West en geleidelijk gaat ook de rest van de zone ontwikkeld worden. De nieuwe bebouwing in het gebied en het bestaande deel van de wijk sluiten goed op elkaar aan. De economische functie van het gebied blijft behouden, bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan samen met wonen. Maar anders dan nu wordt wonen een wezenlijk onderdeel van de zone.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 24 september 2019 een besluit genomen over de ontwikkelvisie en de spelregelkaart.

Bekijk de definitieve ontwikkelvisie Zuidwest (link naar pdf, 12 MB)

De definitieve visie en de spelregelkaart worden in oktober in de raadscommissie Ontwikkeling besproken en de gemeenteraad neemt dan in november een definitief besluit.

Spelregelkaart

Op de spelregelkaart staat waar de verschillende functie (wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, groen) komen. De zone is verdeeld in verschillende deelgebieden, ieder met een eigen sfeer. Ook zijn er regels opgenomen voor de maten van de openbare ruimte, de afstand tot de bestaande bebouwing en over de  hoogte van de nieuwe bebouwing. Ook de ligging van gebouwen, de ontsluiting van de parkeergarages en de ligging van toegangen en entrees worden op de spelregelkaart globaal weergegeven.
Op de kaart staan grijze vlakken; in de legenda aangegeven als ‘bouwveld’. Het lijkt nu alsof deze vlakken helemaal volgebouwd worden. Dat is niet zo. De grijze vlakken geven aan dát er gebouwd kan worden. Hoe de gebouwen eruit komen te zien, wordt later uitgewerkt.

Bekijk de spelregelkaart (pdf, 1,5 MB)

Inspraakverslag en nota van antwoord

Alle inspraakreacties zijn in beeld gebracht en de verschillende belangen, wensen en zorgen zijn gewogen. De inspraakreacties zijn allemaal terug te vinden in het zogeheten ‘Inspraakverslag’ met de daarbij horende ‘nota van antwoord op inspraakreacties Zuidwest’. Hierin staan alle reacties, waarbij een antwoord gegeven wordt op uw reactie. Daarbij staat ook of de reactie heeft geleid tot een wijziging of aanpassing in de visie en/of spelregelkaart.

Bekijk het Inspraakverslag (pdf)
Bekijk de nota van antwoord (pdf)

Documenten

Enquête

In november 2017 is in en rondom de ontwikkelzone Zuid-West een enquête gehouden om kennis op te doen over wat er in en rond deze zone leeft. Resultaten enquête (pdf).

Bijeenkomsten

Visie

Meedenkgroep

Om ideeën voor de ontwikkelvisie Zuid-West af te stemmen met afgevaardigden uit het gebied, heeft de gemeente een meedenkgroep opgericht. Deze meedenkgroep is op 5 oktober 2017 voor het eerst bij elkaar geweest. Bekijk hieronder de verslagen en documenten.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 5 oktober (pdf)

Lees het verslag van de meedenkgroep van 23 november en bekijk de presentatie (pdf)

Variant Gezondheid Duurzaamheid (pdf)

Variant Auto’s Bedrijvigheid (pdf)

Variant Ontmoeten Verbinden (pdf)

Terugkoppeling resultaten verkeer, meedenkgroep 23 november 2017 (pdf)

Bekijk de presentatie van de verkeersstudie het nieuwe ruimtelijk model*, het verslag en de resultaten van de tafelsessies van de bijeenkomst van 28 juni 2018.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 28 november 2018.

*Het ruimtelijk model is een tussenproduct dat in ontwikkeling is. Er kunnen aan het ruimtelijk model geen rechten worden ontleend.

Filmpjes

In 5 korte filmpjes leggen wij uit hoe de woningbouw in de ontwikkelzone wordt voorbereid:

1. Waarom bouwen in Zuid-West?
2. Welke ideeën zijn er?
3. Aandacht voor verkeer
4. Eén ontwikkelzone?
5. Proces: van plan tot gezamelijke uitvoering

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer L. Mosman. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via zuidwest@haarlem.nl.