Wijkraad

De wijkraad is intermediair tussen bewoners van de Leidsebuurt en de Gemeente Haarlem. De leden van de wijkraad zijn allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk en komen minimaal een keer per maand bij elkaar om de onderwerpen die voor het voetlicht zijn gekomen te bespreken.

Momenteel bestaat de wijkraad uit Jorn Mooij (penningmeester), Maarten Prins (wrnd. voorzitter, secretaris), Rob Borst, Inge de Ruijter, Jan Willem Hollink, Annika Kool-Meekel en Jens Boersma.

Doelstellingen

 • Meedenken in het oplossen van een door u ervaren probleem in de buurt
 • Adviseren van bewoners en (eventueel) van de Gemeente Haarlem
 • Doorverwijzen van bewoners als er andere deskundigheid voor het oplossen van een probleem nodig is
 • Faciliteren van buurtgerichte initiatieven en het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld het bekendmaken van buurtinitiatieven of het mogelijk maken van communicatie hierover met de buurtbewoners
 • Toezicht houden op (en ondersteuning bieden aan) werkzaamheden die de gemeente zich heeft voorgenomen. De wijkraad informeert en formeert zo mogelijk bewonersgroepen van betrokkenen bij de uitvoering van die werkzaamheden, zodat daadwerkelijk inspraak op voorgenomen besluiten mogelijk wordt

Vergaderingen

De wijkraad vergadert in het Badhuis aan het Leidseplein iedere eerste woensdag van de maand. Aan het begin van de wijkraadvergaderingen is een inloopspreekuur (20:00-20:30 uur) waar buurtbewoners bespreekpunten kunnen inbrengen. U bent hier, als bewoner van de Leidsebuurt, van harte welkom (graag van tevoren even aanmelden). Aanmelden voor de wijkraad of het spreekuur kan op wijkraad@leidsebuurt.nl. Informatie over de wijkraad vind u ook op deze website. Daarnaast hebben de voorzitter en de secretaris tenminste 1 x per kwartaal een onderhoud met o.a. de stadsdeelregisseur van de Gemeente Haarlem.

Verkiezingen wijkraadsleden

De wijkraadleden zijn allen ouder dan 16 jaar en door bewoners die aanwezig waren op de algemene vergadering verkozen als wijkraadslid. De duur van de zittingsperiode is één jaar, de huidige wijkraadsleden kunnen zich herkiesbaar stellen bij de volgende algemene vergadering. Nieuwe leden kunnen zich, na aanmelding bij de huidige wijkraad, verkiesbaar stellen als zij ouder zijn dan zestien jaar en in de Leidsebuurt wonen.
Zij worden door de zittende wijkraad voorgesteld aan de algemene vergadering die jaarlijks door de zittende wijkraad wordt georganiseerd. De aanwezigen op de vergadering brengen hun stem uit op de verkiesbaar gestelde leden van een
nieuwe raad.

Gelden en verantwoording

Uw wijkraad is verantwoordelijk voor de correcte besteding van ter beschikking gestelde financiën en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Haarlem en de bewoners van de Leidsebuurt. Accordeert ingediende offertes ten behoeve van de Bewonersondersteuning en Leefbaarheidsgelden die de Gemeente Haarlem op aanvraag ter beschikking kan stellen.

Uw wijkraad legt verslag van alle activiteiten die ter tafel zijn gekomen en legt eenmaal per jaar hiervan verantwoording af middels het publiceren van een jaarverslag.

Gemeentelijke verordening

De verhouding met de Gemeente Haarlem en de wederzijdse verwachtingen worden in de verordening die is opgesteld door de Gemeente duidelijk en zakelijk weergegeven. Hieronder delen uit de verordening.

 1. De wijkraad is intermediair tussen bewoners van de Leidsebuurt en de Gemeente Haarlem
  Voor beide parijen is de wijkraad het aanspreekpunt . De wijkraad is in zijn participatieprocessen geen exclusieve participant. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de Gemeente Haarlem om per keer in het participatie- en inspraakplan te bezien of àlle belanghebbenden in de gelegenheid zijn geweest mee te doen en te denken.
 2. Rechten en verplichtingen van de wijkraad
  De wijkraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het gemeentebestuur.
  Er ontstaat weleens discussie en onrust over de vraag of de wijkraad al dan niet namens de gehele wijk spreekt.
  De wijkraad hoeft niet namens de gehele wijk te spreken. Het mág wel – het advies wordt dan anders gewogen – de wijkraad moet dan wel laten zien hoe de achterban is geraadpleegd. Dat kan dan bijvoorbeeld door peilingen of enquêtes.
  Als de wijkraad niet namens de achterban kan spreken of spreekt, blijft het een advies met een speciaal gewicht van betrokken bewoners met een bijzondere functie in de wijk, het is dan niet de mening van de Leidsebuurt maar wel van de wijkraad.
 3. De wijkraad en andere groepen die actief (willen) zijn in de wijk
  Bewonersgroepen en actiecomités zijn zeer welkom maar zijn geen wijkraad, zij doen er goed aan om regelmatig contact te onderhouden met de wijkraad zodat de wijkraad als intermediair tussen hen en de Gemeente Haarlem kan fungeren.

Contact

Wijkraad Leidsebuurt
Leidseplein 49
2013 PW Haarlem
E-mail wijkraad@leidsebuurt.nl
Internet leidsebuurt.nl
Facebook Leidsebuurt


Berichten over de wijkraad