Wijkraad en Wijkplatform

De wijkraad Leidsebuurt is opgezet als intermediair tussen bewoners van de Leidsebuurt en de Gemeente Haarlem. De wijkraad bestond uit een groep vrijwilligers die zich inzette voor de wijk.

Afschaffen van de rol van wijkraden

In december 2022 heeft de gemeente Haarlem de wijkraden opgeheven als exclusieve belangenbehartiger van de wijk. De gemeente wil de wijkraden omvormen tot wijkplatforms. Op 7 september 2023 heeft de gemeente per brief (onderwerp: ‘Update wijkplatforms’) aangekondigd dat de subsidies voor wijkraden vervallen per 1 januari 2024.1
Met het oog op deze ontwikkelingen heeft de wijkraad Leidsebuurt richting de gemeente en bewoners (via de Leidsebuurtkrant) aangegeven de werkzaamheden te stoppen.

Wijkplatform

Hoe gaat het nu verder met een op te richten Wijkplatform? Bewoners zouden zelf een wijkplatform op kunnen zetten, met hulp van de gemeente. In de brief ‘Update wijkplatforms’ staat dat de gemeente bewoners gaat oproepen actief deel te nemen aan de wijkplatforms en partijen met elkaar in contact gaat brengen. Dat gewerkt wordt aan een startpakket met informatie en trainingen. Welke taken, aandachtsgebieden en bevoegdheden een wijkplatform moet krijgen, welke partijen de gemeente op het oogt heeft en hoe een wijkplatform gesubsidieerd kan worden, is het moment van schrijven nog onduidelijk.

Doelstellingen van de wijkraad

De doelstellingen van de wijkraad waren:

 • Meedenken in het oplossen van een door u ervaren probleem in de buurt
 • Adviseren van bewoners en (eventueel) van de Gemeente Haarlem
 • Doorverwijzen van bewoners als er andere deskundigheid voor het oplossen van een probleem nodig is
 • Faciliteren van buurtgerichte initiatieven en het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld het bekendmaken van buurtinitiatieven of het mogelijk maken van communicatie hierover met de buurtbewoners
 • Toezicht houden op (en ondersteuning bieden aan) werkzaamheden die de gemeente zich heeft voorgenomen. De wijkraad informeert en formeert zo mogelijk bewonersgroepen van betrokkenen bij de uitvoering van die werkzaamheden, zodat daadwerkelijk inspraak op voorgenomen besluiten mogelijk wordt

Gemeentelijke verordening op de wijkraden

De gemeente had een verordening opgesteld waarin de verhouding tussen de Gemeente Haarlem en de wijkraden duidelijk en zakelijk weergegeven werden. Hieronder delen uit die verordening. Door het afschaffen van wijkraden als belangenbehartigers van de buurt zijn deze uitgangspunten niet meer van kracht.

 1. De wijkraad is intermediair tussen bewoners van de Leidsebuurt en de Gemeente Haarlem
  Voor beide partijen is de wijkraad het aanspreekpunt . De wijkraad is in zijn participatieprocessen geen exclusieve participant. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de Gemeente Haarlem om per keer in het participatie- en inspraakplan te bezien of àlle belanghebbenden in de gelegenheid zijn geweest mee te doen en te denken.
 2. Rechten en verplichtingen van de wijkraad
  De wijkraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het gemeentebestuur.
  Er ontstaat weleens discussie en onrust over de vraag of de wijkraad al dan niet namens de gehele wijk spreekt.
  De wijkraad hoeft niet namens de gehele wijk te spreken. Het mág wel – het advies wordt dan anders gewogen – de wijkraad moet dan wel laten zien hoe de achterban is geraadpleegd. Dat kan dan bijvoorbeeld door peilingen of enquêtes.
  Als de wijkraad niet namens de achterban kan spreken of spreekt, blijft het een advies met een speciaal gewicht van betrokken bewoners met een bijzondere functie in de wijk, het is dan niet de mening van de Leidsebuurt maar wel van de wijkraad.
 3. De wijkraad en andere groepen die actief (willen) zijn in de wijk
  Bewonersgroepen en actiecomités zijn zeer welkom maar zijn geen wijkraad, zij doen er goed aan om regelmatig contact te onderhouden met de wijkraad zodat de wijkraad als intermediair tussen hen en de Gemeente Haarlem kan fungeren.


Berichten over de wijkraad

[wp_show_posts id=”4465″]

 1. Met een overgangsrelgeling van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Het kenmerk: PG/2023/217300 – Update wijkplatforms en vooraankondiging beeindiging subsidierelatie wijkraden d.d. 7 september 2023. ↩︎