Wordt de wijkraad Leidsebuurt opgeheven?

Niet als het aan de wijkraad zelf ligt. Maar de gemeente Haarlem wil de wijkraden opheffen. Althans, op 15 december heeft de raad een startnotitie aangenomen, waarin staat dat de gemeente afstapt van de wijkraad als orgaan voor belangenbehartiging. Wat wil de gemeente hiermee bereiken?

Wijkplatforms

Wijkraden worden omgevormd tot wijkplatforms, staat in het coalitieakkoord. De gemeente heeft nog geen stap in die richting gezet, behalve het opheffen van de wijkraad als orgaan voor belangenbehartiging. De plannen zijn nog niet uitgewerkt. Wie zitten er straks naast bewoners in die wijkplatforms? Bestaan de platforms straks uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bewonerscollectieven en ondernemers? Hoe moeten de verschillende belangen van die groepen gewogen worden? Worden de platformleden gekozen of geloot? Welke bevoegdheden krijgt het platform? Op welke onderwerpen (vergroening, overlast, energietransitie, verkeer, etc.) gaan de platforms zich richten? Worden de bestaande wijkraden hier in meegenomen? Dat is nog allemaal onduidelijk.

Gesprekken

In 2023 wil de gemeente Haarlem gesprekken gaan voeren om na te gaan hoe de wijkraden moeten worden omgevormd. In 2024 moet dit proces dan van start gaan. Er is in Groningen en Utrecht al ervaring opgedaan met ”nieuwe democratie”, en met diverse modellen voor participatie geëxperimenteerd. We hopen dat we als wijkraad in het proces betrokken worden, zodat we invloed kunnen uitoefenen. Het zou enorm zonde zijn als de wijkraad Leidsebuurt ophield te bestaan. Daarmee gaat veel kennis en kunde verloren. Laten we hopen dat dit behouden blijft.

Wijkraad Leidsebuurt

De wijkraad Leidsebuurt heeft niet de ambitie om een exclusieve belangenbehartiger te zijn. We zijn een kleine groep betrokken bewoners die lang niet alle onderwerpen die er spelen in de wijk kunnen volgen of bijsturen. We hebben beperkte financiering en geen mandaat. Maar we doen ons best, binnen de tijd die we hebben. Inmiddels bestaat de wijkraad in de huidige samenstelling een paar jaar. De wijkraad heeft ervaren leden en weten we ambtenaren te vinden. Met betrokkenheid en vasthoudendheid boeken we soms een succes. De belangen van wijkbewoners brengen we zo goed mogelijk naar voren en we informeren bewoners over zaken die spelen in de wijk, via de Leidsebuurtkrant, de website en Facebook. Dat willen we graag blijven doen, of dat binnen een wijkraad is of binnen een wijkplatform.