College B en W stelt voor ontwikkelvisie Zuidwest en spelregelkaart vast te stellen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 24 september 2019 een besluit genomen over de ontwikkelvisie Zuidwest en de spelregelkaart. Het college stelt de gemeenteraad voor om de visie en de spelregelkaart vast te stellen. De verwachting is dat de commissie dit onderwerp op 31 oktober bespreekt.

Ambities

Er is een tekort aan woningen in Haarlem. Volgens de verwachting zijn minimaal 14.000 extra woningen nodig tot 2040. Dat is onder andere nodig om de huidige wachttijden voor sociale huurwoningen te verkorten en de beschikbaarheid voor koopwoningen te vergroten. Om alle inwoners de mogelijkheid te geven in Haarlem te blijven wonen. Daarom heeft de gemeente de ambitie om 10.000 woningen te bouwen in de periode tot en met 2025. We gaan deze periode versneld aan de slag met de bouwopgave.

De ambitie 10.000 woningen toe te voegen in Haarlem wordt vooral uitgevoerd in de ontwikkelzones in de stad. In de zone Zuidwest betreft het circa 2.000 woningen waarvan 50 procent sociale woningbouw wordt gewenst in het kader van de ongedeelde stad. De ontwikkeling van de zone Zuidwest zal vooral door anderen dan de gemeente worden opgepakt. De gemeente heeft zelf weinig grondpositie in het gebied. Daarom zijn er naast de ontwikkelvisie spelregels opgesteld om ervoor te zorgen dat met de ontwikkeling van de zone beleidsdoelstellingen worden gehaald, bijvoorbeeld op het gebied van groen/water, duurzaamheid, voorzieningen, werkgelegenheid etc.

Inspraakverslag en Nota van antwoord op inspraakreacties Zuidwest

De visie voor Zuidwest heeft van 8 maart tot 19 april 2019 ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn in beeld gebracht en de verschillende belangen, wensen en zorgen zijn gewogen. De inspraakreacties zijn allemaal terug te vinden in het zogeheten ‘Inspraakverslag’ met de daarbij horende ‘nota van antwoord op inspraakreacties Zuidwest’. Hierin staan alle reacties, waarbij een antwoord gegeven wordt, en wordt aangegeven of de reactie heeft geleid tot een wijziging of aanpassing in de visie en/of spelregelkaart.
Op www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west staan alle stukken.

Inspreken bij de commissie Ontwikkeling

2 weken voor de vergadering staat de agenda van de commissie Ontwikkeling op www.haarlem.nl/vergaderingen. Insprekers kunnen zich aanmelden via www.haarlem.nl/meedoen.